Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening van de eenmanszaak Spaan Advocatuur, gevestigd en kantoorhoudende te Groningen.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 De eenmanszaak: Spaan Advocatuur, gevestigd te Groningen, die uit natuurlijke personen bestaat.
1.2 Cliënt: de contractspartij van de eenmanszaak Spaan Advocatuur.
1.3 Het kantoor: de eenmanszaak of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan de eenmanszaak verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
1.4 Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als in art 1.5 en 1.6 bedoeld – die de eenmanszaak voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
1.5 Verschotten: de kosten die de eenmanszaak in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
1.6 Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst van opdracht

3.1 Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de eenmanszaak is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan de eenmanszaak slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
3.2 De cliënt stemt ermee in, dat de eenmanszaak de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 4 Declaratie

4.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, periodiek in rekening worden gebracht.
4.3 De eenmanszaak is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de slot declaratie.
4.4 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

Artikel 5 Betaling

5.1 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de eenmanszaak of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
5.2 Betaling van declaraties van de eenmanszaak dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
5.3 Indien de eenmanszaak invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 15% van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico.
6.2 Bij het inschakelen van derden (waaronder deurwaarders, accountants, adviseurs of dienstverleners) door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
6.3 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
6.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden van) de eenmanszaak en/of van haar ondergeschikten.
6.5 Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Spaan Advocatuur binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 7 Gegevensbescherming en compliance

7.1  Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt er mee in dat de eenmanszaak ook gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. De eenmanszaak is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.
7.2  De eenmanszaak verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie onze website.
7.3 De eenmanszaak bewaart elektronische of papieren dossiers conform de wettelijke termijnen na de laatste inhoudelijke communicatie met de cliënt in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn mag de eenmanszaak deze dossiers vernietigen.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij tussen de eenmanszaak en cliënt een andere wijze van geschillenbeslechting zijn overeengekomen.
8.2 Indien u klachten heeft over de werkwijze van Spaan Advocatuur, kwaliteit en/of declaraties kunt u deze indienen bij de behandelend advocaat. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van de kantorenklachtenregeling die geldt voor het kantoor.
8.3 Het in artikel 8.2 genoemde kantorenklachtenreglement wordt op uw verzoek verstrekt.