Privacy beleid Spaan Advocatuur                           

Versie maart 2020

Ons privacy beleid is van toepassing op alle dienstverlening, overeenkomsten en websitebezoeken met Spaan Advocatuur, gevestigd te Groningen.

Omschrijving persoonsgegevens

Spaan Advocatuur verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • BSN nummer
 • Contactgegevens waaronder E-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, faxnummer
 • Geboortedatum
 • Nummer van identiteitspapieren, zoals rijbewijs en paspoort
 • IBAN-nummer

Doeleinden persoonsgegevens

Spaan Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Het verbeteren en innoveren van onze dienstverlening
 • Het bepalen van strategie en beleid
 • Het uitvoeren van communicatie met onze cliënten en andere partijen
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Spaan Advocatuur, haar relaties en haar medewerkers

De verwerkingsgrondslagen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens in een of meerdere van de navolgende gevallen:

 • Wanneer gegevens die rechtstreeks door betrokkene worden opgegeven;
 • Wanneer er sprake is van toestemming van de betrokkene;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Spaan Advocatuur als verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Wanneer bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Verwerking van persoonsgegevens

We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, transactie en dienst of wanneer we dit op basis van de wet moeten of mogen doen.

Uw wettelijke rechten

U kunt Spaan Advocatuur vragen om inzage in de gegevens die van u zijn vastgelegd. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, te beperken, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Tevens kunt u uw eerder gegeven toestemming in trekken en heeft u het recht van verzet. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via mail info@spaanadvocatuur.nl.

Gegevensbeveiliging

Spaan Advocatuur maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens en de toegang van de systemen waarin deze gegevens verwerkt worden. Datalekken lossen we op, registeren we en melden we aan de toezichthouder en aan u als het nodig is.

Cookies

Op website worden alleen functionele cookies gebruikt, zoals de cookiewaarschuwing op onze website aangeeft.

Links naar andere websites van derden

Op onze internetpagina wordt ook verwezen naar andere websites middels links. Onze privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Data voortkomend uit het uitvoeren van overeenkomsten worden bewaard conform de wettelijk benodigde termijn. Motivatiebrieven en curricula vitae worden tot vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard en daarna vernietigd.

Wijzigingen in privacy beleid

De regelgeving op het gebied van privacy verandert regelmatig. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen we op onze website publiceren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.